بررسی دقیق تری از مصوبه پایانی در آخرین جلسه شورای چهارم نشان می دهد بدون در نظر گرفتن پرداختی های دیگر این مصوبه، مبلغ پاداش به هر عضو شورای شهر معادل ۳ / ۵ ( پانصد و سی درصد ) برابر تعیین شده پایه حقوق اداره برای یک کارگر بوده است. این بررسی نشان می […]

بررسی دقیق تری از مصوبه پایانی در آخرین جلسه شورای چهارم نشان می دهد بدون در نظر گرفتن پرداختی های دیگر این مصوبه، مبلغ پاداش به هر عضو شورای شهر معادل ۳ / ۵ ( پانصد و سی درصد ) برابر تعیین شده پایه حقوق اداره برای یک کارگر بوده است.

این بررسی نشان می دهد با ۵۰ میلیون ریال پاداش در نظر گرفته شده برای هر عضو شورای شهر بدون در نظر گرفتن پرداختی های دیگر در این مصوبه برای این افراد ( ۱۳ نفر ) امکان پرداخت حقوق ۷۰ کارگر با پرداخت پایه اداره کار تامین می شده است.

علاوه بر این مجموع پاداش اعضای شورا به انضمام پاداشی که به شهردار وقت تعلق گرفته است تامین کننده حقوق بیش از ۹۰ نفر کارگر با پایه حقوق اداره کار بوده است.

باید دید تدبیر دست اندرکاران و مسئولان در بررسی این بذل و بخشش که از جیب شهروندان نجف آباد و پول بیت المال به کیسه افراد سرازیر شده چیست و این گونه ریخت و پاش های بی حساب در فهرست نهایی داوطلبان تایید شده انتخابات آینده چه نقشی بازی خواهد کرد؟


مصوبه پایانی آخرین جلسه شورای چهارم نجف آباد

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک