یک عضو شورای چهارم نجف آباد در توضیحات مفصلی درباره مصوبه چالش برانگیز پاداش برای اعضای شورای شهر و مسعود منتظری توضیح داد. حسن یوسفی نژاد عضو شورای چهارم نجف آباد درباره این مصوبه گفت: بارها به اعضای شورای شهر گفتم برای خودتان پاداش تصویب نکنید ولی گوش ندادند. او در ادامه گفت: برخی از […]

یک عضو شورای چهارم نجف آباد در توضیحات مفصلی درباره مصوبه چالش برانگیز پاداش برای اعضای شورای شهر و مسعود منتظری توضیح داد.

حسن یوسفی نژاد عضو شورای چهارم نجف آباد درباره این مصوبه گفت: بارها به اعضای شورای شهر گفتم برای خودتان پاداش تصویب نکنید ولی گوش ندادند.

او در ادامه گفت: برخی از آقایان شورای شهر تا پوسترچسبان ستادهای خود را در شهرداری استخدام کردند و بعد هم این مصوبه را برای پاداش دادن به خودشان تصویب کردند ولی من به شدت مخالف بودم.

این عضو شورای چهارم در ادامه سخنانش، توضیحات خواندنی زیادی درباره عملکرد اعضای شورای شهر بیان کرد.

مشروح این گفتگو به زودی در تیتر یک نجف آباد منتشر می شود.

  • نویسنده : به آنها گفتم پاداش برای خودتان تصویب نکنید
  • منبع خبر : تیتر یک